Các nghị quyết của Hội đồng

 

Số TT Số Nghị quyết Ngày tháng Nội dung
1 01/NQ-HĐKĐCL 30/01/2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
2 02/NQ-HĐKĐCL 30/01/2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Giao thông Vận tải
3 03/NQ-HĐKĐCL 30/8/2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đã Nẵng
4 04/NQ-HĐKĐCL 30/8/2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
5 05/NQ-HĐKĐCL 30/8/2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
6 06/NQ-HĐKĐCL 30/8/2016 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
7 01/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
8 02/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
9 03/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
10 04/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hố Chí Minh
11 05/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Ngoại thương
12 06/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
13 07/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
14 08/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục-Trường Đại học Sài Gòn
15 09/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo Ngành Khai thác vận tải-Trường Đại học Giao thông Vận tải
16 10/NQ-HĐKĐLC 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo Ngành Kinh tế vận tải-Trường Đại học Giao thông Vận tải
17 11/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo Ngành Kinh tế xây dựng-Trường Đại học Giao thông Vận tải
18 12/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông-Trường Đại học Giao thông Vận tải
19 13/NQ-HĐKĐCL 20/02/2017 Nghị quyết về việc thẩm định kết quả chất lượng chương trình tiên tiến Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông