Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

Danh sách Tổ thư ký Hội đồng KĐCLGD

DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ
              HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

             ( Kèm theo Quyết định số: 11 / QĐ-KĐCL, ngày 01 tháng 04 năm 2015 

                            của Giám đốc Trung tâm Kiểm Định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN)
 

Stt

Họ và tên

Tiếng Việt
Đăng kí nhận RSS - Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục