Kết quả KĐCLGD

I. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng CV phản hồi của Nhà trường Quyết định cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận
1 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng 01/NQ-HĐKĐCL 108/KT&ĐBCLGD 11/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2016 Xem tại đây
2 Trường ĐH Giao thông Vận tải 02/NQ-HĐKĐCL 58/ĐHGTVT 12/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2016 Xem tại đây
3 Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 03/NQ-HĐKĐCL 105/ĐHBK-KT&ĐBCLGD 62/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 Xem tại đây
4 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng 04/NQ-HĐKĐCL 1087/ĐHKT-KT&ĐBCLGD 63/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 Xem tại đây
5 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 05/NQ-HĐKĐCL 950/ĐHNN 64/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 Xem tại đây
6 Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM 06/NQ-HĐKĐCL 557/ĐHQT-TT.QLCLGD 65/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 Xem tại đây

 

Đăng kí nhận RSS - Kết quả KĐCLGD