Thông báo

Thông báo tổ chức Hội thảo tập huấn 1: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Theo quy định của Luật giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục là bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo. Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định “... Định kỳ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các chương trình đào tạo; công khai kết quả kiểm định…”. Ngày 10/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cũng đã ban hành Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, trong đó chỉ đạo “Đẩy mạnh kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, …; tập trung kiểm định các chương trình đào tạo giáo dục đại học, từng bước kiểm định theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, hướng đến xây dựng văn hóa chất lượng…”.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) là Trung tâm KĐCLGD đầu tiên ở Việt Nam được Bộ GDĐT thành lập và triển khai các hoạt động từ năm 2013. Thực hiện các chủ trương, định hướng và các chỉ thị nêu trên; để góp phần nâng cao chất lượng, uy tín quốc tế của các trường đại học Việt Nam; trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu, các hoạt động thực tiễn và tham khảo, đối sánh các thực hành tốt trong nước và quốc tế, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, đảm bảo và KĐCLGD tổ chức Hội thảo tập huấn 1: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

1. Mục tiêu của Hội thảo tập huấn

Hội thảo tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học và hỗ trợ cho cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá để đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GDĐT. Kết thúc Hội thảo tập huấn, các đại biểu có thể:

i) Có hiểu biết cơ bản về bản chất của quản trị đại học, sử dụng các công cụ quản trị đại học trong quản trị chiến lược, quản trị chức năng và quản trị mục tiêu của cơ sở giáo dục;

ii) Có hiểu biết cơ bản về đối sánh, xếp hạng đại học và sử dụng các chỉ số đối sánh, xếp hạng đại học để xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động và thiết lập các KPIs cho các hoạt động phát triển đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng của cơ sở giáo dục;

iii) Có kỹ năng xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA), kỹ năng thiết lập hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục;

iv) Có hiểu biết và kỹ năng cơ bản xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận theo CDIO, đổi mới các hoạt động đào tạo thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

v) Có hiểu biết về hệ thống KĐCLGD ở Việt Nam, quy trình KĐCLGD, các kỹ thuật tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; các vấn đề cải tiến, nâng cao chất lượng sau đánh giá.

(Chi tiết nội dung trong Chương trình kèm theo).

2. Thời gian tổ chức: 03 ngày, từ ngày 06/12 đến ngày 08/12 năm 2018.

3. Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Đối tượng tham dự

- Các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường, cấp Khoa, cấp Phòng và tương đương của các cơ sở giáo dục;

- Các chuyên gia giáo dục, cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, giảng viên của các cơ sở giáo dục.

Các đại biểu tham gia Hội thảo tập huấn được cấp Giấy chứng nhận.

5. Chuyên gia tập huấn

Chuyên gia tập huấn là các chuyên gia hàng đầu về quản trị đại học, đảm bảo chất lượng và KĐCLGD ở Việt Nam, có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm thực tiễn đánh giá cơ sở giáo dục đại học và chất lượng chương trình đào tạo ở Việt Nam, khu vực và quốc tế.

6. Kính phí: 3.000.000 đồng/người (bao gồm chi phí chuyên gia, tài liệu, giải khát giữa giờ, giấy chứng nhận, hậu cần, v.v.).

Đại biểu tham dự đóng phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

- Số tài khoản: 2601.0000.586.888.

- Tên tài khoản: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội.

7. Đăng ký tham dự

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự đăng ký tại đây:
Đăng ký tham dự hội thảo

Thời hạn đăng ký chậm nhất là: 03/12/2018

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN. Điện thoại: 024.37.954.666 hoặc Ông Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng Hợp tác - Phát triển, ĐTDĐ: 0914.880505.

Trân trọng./. 

Thông tin về diễn giả

STT Họ và tên Thông tin diễn giả
1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận

- Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); là người chỉ đạo xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL của ĐHQGHN - đơn vị tiên phong đầu tiên trong hệ thống GDĐH Việt Nam tiếp cận về ĐBCLGD (từ năm 1995); điều hành Hội đồng ĐBCL của ĐHQGHN thẩm định các kết quả đánh giá chất lượng các trường ĐH thành viên, các CTĐT của ĐHQGHN theo bộ tiêu chuẩn ban hành; chỉ đạo điều phối các hoạt động ĐBCL, KĐCL theo chuẩn khu vực (AUN-QA), tiếp cận theo chuẩn quốc tế (NEASC);

- Hiện nay là Chủ tịch Hội đồng ĐBCL của ĐHQGHN; chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng ĐBCL, đề xuất các chính sách, tham mưu tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN ban hành và triển khai các chiến lược phát triển, các kế hoạch và hoạt động ĐBCL trong ĐHQGHN;

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị đại học; tham gia chỉ đạo (Trưởng đoàn) nhiều Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

2.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

- Là Phó Giám đốc ĐHQGHN; là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động ĐBCL, KĐCLGD, so chuẩn đối sánh và xếp hạng đại học của ĐHQGHN;

- Là Phó Chủ tịch Hội đồng ĐBCL của ĐHQGHN; tham gia chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng, đề xuất các chính sách, tham mưu tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN ban hành và triển khai các chiến lược phát triển, các kế hoạch và hoạt động ĐBCL, xếp hạng đại học trong ĐHQGHN; thẩm định các kết quả đánh giá chất lượng các trường ĐH thành viên, các CTĐT của ĐHQGHN theo bộ tiêu chuẩn ban hành; chỉ đạo điều phối các hoạt động ĐBCL, KĐCL theo chuẩn khu vực (AUN-QA), tiếp cận theo chuẩn quốc tế (NEASC);

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị đại học, so chuẩn đối sánh quốc tế, xếp hạng đại học; tham gia một số đoàn chuyên gia đánh ngoài cơ sở giáo dục đại học do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

3.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

- Là Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN; Nguyên là Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN và Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN; - viện nghiên cứu tiên phong và đào tạo tiên phong, chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) về đo lường và đánh giá trong giáo dục, quản trị đại học, đối sánh và xếp hạng đại học, ĐBCL từ năm 1995.  Viện cũng là đơn vị thường trực của Hội đồng ĐBCL của ĐHQGHN, là đơn vị tham mưu tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN ban hành và triển khai các chiến lược phát triển, các kế hoạch và hoạt động ĐBCL trong ĐHQGHN; xây dựng các quy định, hướng dẫn; điều phối các hoạt động ĐBCL, KĐCL trong ĐHQGHN theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN, của Bộ GDĐT và của AUN-QA, tiếp cận theo chuẩn quốc tế (NEASC);

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị đại học, đo lường và đánh giá,  ĐBCL, KĐCLGD; đã tham gia chỉ đạo các hoạt động KĐCL của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, trực tiếp làm Trưởng đoàn nhiều đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục ĐH, CTĐT do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

4.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

- Là Trưởng Ban đào tạo ĐHQGHN, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN; trực tiếp chỉ đạo, điều phối các hoạt động xây dựng quy hoạch phát triển ngành/chuyên ngành ở ĐHQGHN, xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển các CTĐT của ĐHQGHN;

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và có những nghiên cứu chuyên sâu về quản trị đại học, tự chủ đại học, phát triển CTĐT.

5.

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

- Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình;

- Là nhà khoa học có nhiều nghiên cứu về giáo dục đại học, tự chủ đại học, góp phần xây dựng hệ thống đại học Việt Nam;

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị đại học, tự chủ đại học; tham gia chỉ đạo (Trưởng đoàn) nhiều đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

6. TS. Tạ Thị Thu Hiền

- Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục, Viện ĐBCLGD-ĐHQGHN, viện nghiên cứu và đào tạo tiên phong, chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) về đo lường đánh giá giáo dục ở Việt Nam; hiện nay là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động đánh giá và thẩm định, công nhận đạt chuẩn chất lượng cho 52 cơ sở giáo dục đại học và 5 CTĐT do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá;

- Là tiến sĩ chuyên ngành về đo lường và đánh giá trong giáo dục; có các chứng chỉ về đảm bảo và KĐCLGD trong nước và quốc tế; đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, dự án trong lĩnh vực khảo thí, đảm bảo chất lượng, KĐCLGD, đánh giá năng lực người học,…;

- Là người tham gia biên soạn các hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá ngoài, hướng dẫn sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn của các bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành;

- Đã có kinh nghiệm tham gia xây dựng, thiết kế, đánh giá CTĐT; tham gia các hoạt động NCKH và đã có các công bố trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD.

7.

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

- Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Kiểm tra và đánh giá, Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện ĐBCLGDĐHQGHN, viện nghiên cứu và đào tạo tiên phong, chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) về đo lường đánh giá giáo dục ở Việt Nam; hiện nay là Thư ký Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, đã tham gia Hội đồng KĐCLGD để thẩm định chất lượng cho 52 cơ sở giáo dục đại học và 5 CTĐT do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá;

- Có nhiều chứng chỉ về KĐCLGD trong nước và quốc tế; là giảng viên của 21 khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD của ĐHQGHN; tham gia làm thư ký của 35 đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học và 7 đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT;

- Là người tham gia trực tiếp biên dịch sách Hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH của Mạng lưới ĐBCL ASEAN; biên soạn các hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá ngoài, hướng dẫn sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn của các bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành.

- Đã có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, thiết kế, đánh giá và phát triển CTĐT; tham gia các hoạt động NCKH và đã có các công bố trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD.

8.

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

- Là Trưởng phòng KTĐBCL của Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng; đã trực tiếp điều phối các hoạt động ĐBCL bên trong của Nhà trường; tổ chức KĐCLGD Trường theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT và của HCERES, 09 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA;

- Có nhiều kinh nghiệm trong triển khai đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra OBE; phát triển chương trình đào tạo tích hợp theo nguyên lý CDIO, thiết kê khung chương trình dạy học theo tiêu chuẩn ABET, giảng dạy, học tập và đánh giá qua các dự án liên môn PBL.

- Có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động ĐBCL và KĐCLGD; là đánh giá viên của AUNQA, đã tham gia các đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo của AUN-QA tại các nước ASEAN; tham gia nhiều đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

9.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã

- Nguyên Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, giảng viên của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN;

- Là chuyên gia có một số nghiên cứu về quản trị đại học, tự chủ đại học, phát triển CTĐT;

- Đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều phối các hoạt động xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển các CTĐT; có nhiều kinh nghiệm trong triển khai xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế CTĐT theo CDIO;

- Tham gia tư vấn, hỗ trợ cho một số cơ sở giáo dục đại học về xây dựng và thiết kế chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, phát triển chương trình dạy học,…

Thông báo tổ chức Hội thảo “KĐCL cơ sở giáo dục ĐH: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới”

Để tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình kiểm định chất lượng (KĐCL) các cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn cũ (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí) và các chương trình đào tạo, đồng thời giới thiệu quan điểm, cách tiếp cận và quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 tiêu chuẩn 111 tiêu chí), Trung tâ

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo