Thông báo

Tài liệu Hội thảo tập huấn "Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và khu vực"

DANH MỤC TÀI LIỆU HỘI THẢO TẬP HUẤN 3
Thời gian tổ chức: Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 12 năm 2019

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Danh sách cập nhật đến ngày 31/8/2019)

Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Danh sách cập nhật đến ngày 31/8/2019)

Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Danh sách cập nhật đến ngày 30/6/2019)

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo