Thông báo

Tài liệu Hội nghị tập huấn: "Đánh giá ngoài chương trình đào tạo thạc sĩ theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.1. Link tài liệu tập huấn:

https://bit.ly/3gpihma

1.2. QR code tài liệu tập huấn:

2.1. Link đặt câu hỏi:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo