Thông báo

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN thông báo nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức như sau:
 1. Các nội dung thi:
    Số lượng môn thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017 của Trung tâm KĐCLGD là: 04 môn thi, cụ thể:
        + Thi kiến thức chung: Thời gian thi 120 phút, thi viết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, hiểu biết cơ bản về ngành và lĩnh vực tuyển dụng (hệ số 1).

Danh sách phê duyệt các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN.

Ngày 11/12/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Công văn số 4733/ĐHQGHN-TCCB về danh sách ứng viên thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-ĐHQGHN.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 Ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

 

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo