Thông báo

Thông báo mở khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (khóa 12)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (KĐCL GDĐH và TCCN) theo Quyết định số 5858/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tháng 6/2016 ĐHQGHN sẽ tổ chức đào tạo khóa 12, trong đó Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN được giao là đầu mối tổ chức. Thông tin chính về khóa đào tạo như sau:

Thông báo mở khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (khóa 11)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (KĐCL GDĐH và TCCN) theo Quyết định số 5858/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cập nhật danh sách 556 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 31/3/2016)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo

Danh sách 556 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Danh sách cập nhật đến ngày 31/01/2016)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo

Danh sách 552 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cập nhật danh sách 546 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (Danh sách cập nhật đến ngày 31/12/2015)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thông báo Danh sách 546 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo