Các trường Cao đẳng

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG

STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận Thời hạn nộp BC giữa kỳ Tình trạng nộp BC giữa kỳ
01 Trường CĐ Sư phạm Trung ương 21/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 07/03/2020  
02 Trường CĐ Sư phạm Nam Định 25/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020