Chương trình Đào tạo

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Tên Chương trình đào tạo Kết quả đánh giá chất lượng CV phản hồi của Nhà trường Quyết định cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận
1 CTĐT Ngành Khai thác vận tải, Trường ĐH Giao thông Vận tải 09/NQ-HĐKĐCL 82/CV-ĐHGTVT 18/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2017 Xem tại đây
2 CTĐT Ngành Kinh tế vận tải Trường ĐH Giao thông Vận tải 10/NQ-HĐKĐCL 82/CV-ĐHGTVT 19/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2017 Xem tại đây
3 CTĐT Ngành Kinh tế xây dựng Trường ĐH Giao thông Vận tải 11/NQ-HĐKĐCL 82/CV-ĐHGTVT 20/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2017 Xem tại đây
4 CTĐT Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường ĐH Giao thông Vận tải 12/NQ-HĐKĐCL 82/CV-ĐHGTVT 21/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2017 Xem tại đây
5 CTTT ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) Trường ĐH Giao thông Vận tải 13/NQ-HĐKĐCL 82/CV-ĐHGTVT 22/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2017 Xem tại đây