Chương trình Đào tạo

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Tên Chương trình đào tạo Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận
1 CTĐT Ngành Khai thác vận tải, Trường ĐH Giao thông Vận tải 09/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
2 CTĐT Ngành Kinh tế vận tải Trường ĐH Giao thông Vận tải 10/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
3 CTĐT Ngành Kinh tế xây dựng Trường ĐH Giao thông Vận tải 11/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
4 CTĐT Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường ĐH Giao thông Vận tải 12/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
5 CTTT ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) Trường ĐH Giao thông Vận tải 13/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
6 CTĐT Cử nhân ngành Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 02/NQ-HĐKĐCL Chờ phản hồi của xã hội
7 CTĐT Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 03/NQ-HĐKĐCL
8 CTĐT Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Vinh 04/NQ-HĐKĐCL
9 CTĐT Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Vinh 05/NQ-HĐKĐCL
10 CTĐT Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng, Trường ĐH Vinh 06/NQ-HĐKĐCL