Cơ cấu tổ chức

 

BAN GIÁM ĐỐC
TS. Tạ Thị Thu Hiền Phó Giám đốc Phụ trách
TS. Đinh Văn Toàn Phó Giám đốc
Cố vấn
GS.TS. Nguyễn Quý Thanh Cố vấn
Phòng Hành chính - Tổ chức
ThS.Phạm Vương Trưởng phòng
ThS. Đỗ Thị Hoài Phương Kế toán trưởng
CN. Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên
ThS. Trịnh Hồng Thái Chuyên viên 
Phòng Đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục
TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Thư ký Hội đồng KĐCLGD

 

ThS. Bùi Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
ThS. Trịnh Thị Nhung Chuyên viên
ThS. Nguyễn Hòa Huy Chuyên viên
Phòng Hợp tác - Phát triển
TS. Trần Hữu Lượng Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh Chuyên viên 
ThS. Trần Mai Anh Chuyên viên
Chuyên gia
GS.TSKH. Bành Tiến Long  
GS.TS. Mai Trọng Nhuận  
PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải  
GS.TSKH. Đặng Ứng Vận  
GS.TS. Nguyễn Hòa  
GS.TS. Hoàng Bá Thịnh  
TS. Trịnh Ngọc Thạch  
PGS.TS. Trần Thị Hà  
PGS.TS. Bùi Duy Cam  
PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh  
PGS.TS. Phạm Văn Quyết  
TS. Vũ Viết Bình  
TS. Hoàng Thị Xuân Hoa