Cơ cấu tổ chức

 

BAN GIÁM ĐỐC
TS. Tạ Thị Thu Hiền Phó Giám đốc Phụ trách
Phòng Hành chính - Tổ chức
ThS.Phạm Vương Trưởng phòng
Đỗ Thị Hoài Phương Phụ trách kế toán
ThS. Nguyễn Hòa Huy Chuyên viên
Hồ Thị Phương Chuyên viên
Phòng Đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục
TS. Nguyễn Thị Thu Hương Thư ký Hội đồng KĐCLGD
ThS. Bùi Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
Trịnh Thị Nhung Chuyên viên
Nguyễn Thùy Giang Chuyên viên 
Chuyên gia
TS. Vũ Viết Bình Chuyên gia