Cơ cấu tổ chức

 

BAN GIÁM ĐỐC
PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải Giám đốc 
TS. Tạ Thị Thu Hiền Phó Giám đốc 
Phòng Hành chính - Tổ chức
ThS.Phạm Vương Trưởng phòng
ThS. Đỗ Thị Hoài Phương Phụ trách kế toán
ThS. Nguyễn Hòa Huy Chuyên viên
Hồ Thị Phương Chuyên viên
Phòng Đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục
TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Thư ký Hội đồng KĐCLGD

Phụ trách phòng

ThS. Bùi Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
Trịnh Thị Nhung Chuyên viên
Phòng Hợp tác - Phát triển
TS. Trần Hữu Lượng Trưởng phòng
Cố vấn
GS.TS. Nguyễn Quý Thanh  
Chuyên gia
GS.TSKH. Bành Tiến Long  
GS.TS. Mai Trọng Nhuận  
GS.TSKH. Đặng Ứng Vận  
GS.TS. Nguyễn Hòa  
GS.TS. Hoàng Bá Thịnh  
TS. Trịnh Ngọc Thạch  
PGS.TS. Trần Thị Hà  
PGS.TS. Bùi Duy Cam  
PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh  
PGS.TS. Phạm Văn Quyết  
TS. Vũ Viết Bình  
TS. Hoàng Thị Xuân Hoa