Cơ sở Giáo dục

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng CV phản hồi của Nhà trường Quyết định cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận
1 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng 01/NQ-HĐKĐCL 108/KT&ĐBCLGD 11/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2016 Xem tại đây
2 Trường ĐH Giao thông Vận tải 02/NQ-HĐKĐCL 58/ĐHGTVT 12/QĐ-KĐCL ngày 23/3/2016 Xem tại đây
3 Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 03/NQ-HĐKĐCL 105/ĐHBK-KT&ĐBCLGD 62/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 Xem tại đây
4 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng 04/NQ-HĐKĐCL 1087/ĐHKT-KT&ĐBCLGD 63/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 Xem tại đây
5 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 05/NQ-HĐKĐCL 950/ĐHNN 64/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 Xem tại đây
6 Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM 06/NQ-HĐKĐCL 557/ĐHQT-TT.QLCLGD 65/QĐ-KĐCL ngày 14/10/2016 Xem tại đây
7 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM 01/NQ-HĐKĐCL 19/XHNV-KT&ĐBCL 25/QĐ-KĐCL ngày 27/3/2017 Xem tại đây
8 Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế 02/NQ-HĐKĐCL 64/CV-ĐHNL 23/QĐ-KĐCL ngày 24/3/2017 Xem tại đây
9 Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TPHCM 03/NQ-HĐKĐCL 03/ĐHCNTT-DBCL 36/QĐ-KĐCL ngày 12/4/2017 Xem tại đây
10 Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐHQG TPHCM 04/NQ-HĐKĐCL 88/ĐHKTL-KT&ĐBCL 33/QĐ-KĐCL ngày 10/4/2017 Xem tại đây
11 Trường ĐH Ngoại thương 05/NQ-HĐKĐCL 110/ĐHNT-ĐBCL 31/QĐ-KĐCL ngày 07/4/2017 Xem tại đây
12 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM 06/NQ-HĐKĐCL 181/KHTN-KT&ĐBCL 30/QĐ-KĐCL ngày 03/4/2017 Xem tại đây
13 Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 07/NQ-HĐKĐCL 379/ĐHYD 26/QĐ-KĐCL ngày 27/3/2017 Xem tại đây
14 Trường ĐH Sài Gòn 08/NQ-HĐKĐCL 181/ĐHSG-KTĐBCLGD 27/QĐ-KĐCL ngày 29/3/2017 Xem tại đây
15 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 14/NQ-HĐKĐCL 1111/ĐHKTQD-KT&DBCLGD 129/QĐ-KĐCL ngày 08/9/2017 Xem tại đây
16 Trường Đại học Vinh 15/NQ-HĐKĐCL 908/ĐHV-ĐBCL 120/QĐ-KĐCL ngày 06/9/2017 Xem tại đây
17 Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội 16/NQ-HĐKĐCL 504/CV-SKĐAHN 116/QĐ-KĐCL ngày 05/9/2017 Xem tại đây
18 Học viện Ngân hàng 17/NQ-HĐKĐCL 329/CV-HVNH 117/QĐ-KĐCL ngày 05/9/2017 Xem tại đây
19 Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế 18/NQ-HĐKĐCL 202/ĐHKH-KTĐBCL 121/QĐ-KĐCL ngày 06/9/2017 Xem tại đây
20 Trường Đại học Hồng Đức 19/NQ-HĐKĐCL 416/ĐHHĐ-ĐBCL&KT 122/QĐ-KĐCL ngày 06/9/2017 Xem tại đây
21 Trường Đại học Đồng Tháp 20/NQ-HĐKĐCL 499/ĐHĐT 128/QĐ-KĐCL ngày 08/9/2017 Xem tại đây
22 Trường CĐ Sư phạm Trung ương 21/NQ-HĐKĐCL 388/CĐSPTƯ-TTr&KĐCLGD 125/QĐ-KĐCL ngày 07/9/2017 Xem tại đây
23 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 22/NQ-HĐKĐCL 213/ĐHCN-QLCL 124/QĐ-KĐCL ngày 07/9/2017 Xem tại đây
24 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 23/NQ-HĐKĐCL 893/HVN-ĐBCL 123/QĐ-KĐCL ngày 06/9/2017 Xem tại đây
25 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên 24/NQ-HĐKĐCL 2582/CV-ĐHSP 118/QĐ-KĐCL ngày 05/9/2017  Xem tại đây
26 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 25/NQ-HĐKĐCL 854/ĐHSPHN 119/QĐ-KĐCL ngày 05/9/2017  Xem tại đây
27 Trường Đại học Y Hà Nội 26/NQ-HĐKĐCL 1235/ĐHYHN-TTKT 115/QĐ-KĐCL ngày 31/8/2017 Xem tại đây
28 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế        
29 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam 02/NQ-HĐKDCL 156/ĐHHHVN    
30 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2        
31 Trường ĐH Lâm nghiệp        
32 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế        
33 Trường ĐH Mỏ - Địa chất