Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Danh sách cập nhật đến ngày 31/8/2019)