Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Danh sách cập nhật đến ngày 31/8/2019)