Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/8/2019)