Danh sách các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (tính đến tháng 12/2016)