Danh sách phê duyệt các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN.

Ngày 11/12/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Công văn số 4733/ĐHQGHN-TCCB về danh sách ứng viên thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-ĐHQGHN.

Tệp tin đính kèm: