Giới thiệu chung

Description: Thu - CEA TV trang.jpg

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-Center for Education Accreditation) là tổ chức KĐCLGD đầu tiên được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT ngày 05/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sứ mạng

Là tổ chức thực hiện các dịch vụ công về KĐCLGD, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực của quốc gia, của khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đánh giá chất lượng có uy tín trong khu vực, đạt tiêu chuẩn của tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế.

Khẩu hiệu hành động

Chuyên nghiệp - Chính xác - Tin cậy.

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng và trung cấp sư phạm, các chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế theo quy định của Nhà nước.

Tư vấn cho các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục sau khi được KĐCLGD; Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về KĐCLGD.

Kết quả hoạt động

Trung tâm có cơ cấu tổ chức toàn diện, bao gồm: Tổ chức Đảng; Ban Giám đốc; Các tổ chức đoàn thể; Hội đồng KĐCLGD; Các phòng chức năng và chuyên môn. Trung tâm có Đội ngũ Cố vấn, Chuyên gia, Kiểm định viên, Đánh giá viên là các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD. Trung tâm có đầy đủ hệ thống các văn bản quản lý, điều hành của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành có liên quan và văn bản quản lý nội bộ.

Tính đến tháng 6/2019, Trung tâm đã tổ chức đánh giá ngoài và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 51 cơ sở giáo dục đại học, 02 trường cao đẳng sư phạm và 10 chương trình đào tạo trình độ đại học, hiện đang tiếp tục triển khai KĐCLGD cho 02 cơ sở giáo dục và 20 chương trình đào tạo; Đã tổ chức 15 Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị đại học, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo cho các cơ sở giáo dục trong cả nước; Tham gia công tác tập huấn tự đánh giá chất lượng cho các cơ sở giáo dục đại học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và kiểm định viên.

Trung tâm là thành viên chính thức (full member) của Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE) (từ 3/2019); Thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN - AQAN) (từ 5/2017). Trung tâm đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng khung trình độ ASEAN (AQRF), khung đảm bảo chất lượng của ASEAN (AQAF), có quan hệ hợp tác quốc tế với Cơ quan văn bằng Malaysia (MQA), Dự án Liên minh châu Âu hỗ trợ giáo dục đại học trong khu vực ASEAN (EU-SHARE), Văn phòng Đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục quốc gia của Thái Lan (ONESQA)… đồng thời có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm đã ký các Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD đối với Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế; Công ty Giáo dục Tây Bắc Hà (đối với giáo dục phổ thông). Trung tâm đã triển khai các hoạt động nghiên cứu, tư vấn về đảm bảo và KĐCLGD, tổ chức các Hội thảo trong lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD và có một số công bố khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này.

Trung tâm được ĐHQGHN giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo Kiểm định viên KĐCLGD. Trung tâm đã tham gia và tổ chức 27 khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD với tổng số 1058 học viên, trong đó, 911 người đã được cấp chứng chỉ kiểm định viên KĐCLGD và 256 người được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp thẻ kiểm định viên KĐCLGD. Trung tâm đã thiết lập được mạng lưới các chuyên gia đánh giá có năng lực, trình độ cao thuộc đầy đủ các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội được phân chia theo các lĩnh vực chuyên môn Giáo dục, Luật, Kinh tế, Y tế, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao,…

Kết quả các hoạt động tư vấn, đánh giá của Trung tâm đã giúp các cơ sở giáo dục đại học nâng cao năng lực quản trị và có các hành động cụ thể nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng văn hóa chất lượng, đồng thời các kết quả này là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục xây dựng chính sách và các giải pháp đầu tư cho giáo dục, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Tệp tin đính kèm: