Giới thiệu chung

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong số ít đơn vị tiên phong triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Việt Nam; là đơn vị đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam cũng như tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí về KĐCLGD.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD, ĐHQGHN được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao xây dựng đề án thành lập Trung tâm KĐCLGD. Ngày 05/9/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định thành lập Trung tâm KĐCLGD –ĐHQGHN, là tổ chức KĐCLGD đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm KĐCLGD –ĐHQGHN thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sưa phạm và các chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trên phạm vi cả nước trừ các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của ĐHQGHN. Ngoài ra, Trung tâm triển khai các hoạt động tập huấn tự đánh giá, đánh giá ngoài, tư vấn cải tiến chất lượng sau khi đánh giá,…

Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm đã triển khai đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận chất lượng cho 52 cơ sở giáo dục đại học (chiếm 42,63% số cơ sở giáo dục đại học được kiểm định), 02 trường cao đẳng sư phạm và và 07 chương trình đào tạo trình độ đại học.

Trung tâm được ĐHQGHN giao nhiệm vụ là đầu mối tổ chức các lớp đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Đã tổ chức đào tạo 21 khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD với tổng số người tham gia là 869 người, trong đó, 765 học viên đã được cấp thẻ kiểm định viên KĐCLGD. Phần lớn trong số đó đã và đang tham gia tích cực, có hiệu quả đối với hoạt động tư vấn, đánh giá chất lượng và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và kiểm định viên của Trung tâm. Hiện nay, Trung tâm là thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN (ASEAN Quality Assurance Network – AQAN). Ngoài ra, Trung tâm còn tích cực tham gia các hoạt động về đảm bảo chất lượng của khu vực và thế giới như: tham gia xây dựng khung trình độ ASEAN (AQRF), tham gia xây dựng khung đảm bảo chất lượng của ASEAN (AQAF),…