Hợp tác quốc tế

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) được thành lập tháng 9 năm 2013 (theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT ngày 05/9/2013 của Bộ trưởng GD&ĐT) và được cấp phép hoạt động tháng 11 năm 2014 (theo Quyết định số 5128/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Kể từ khi thành lập Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN luôn coi trọng các quan hệ hợp tác không chỉ trong nước mà còn tập trung mở rộng các quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài. Vì vậy, Trung tâm đã tích cực thiết lập được mạng lưới quan hệ với các cá nhân và các tổ chức nước ngoài như Tổ chức đảm bảo và tăng cường chất lượng giáo dục (ASIIN) của Đức, Cục Văn bằng Malaysia (MQA), Phòng đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục quốc gia (ONESQA) của Thái Lan, Tổ chức Đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA), Mạng lưới Đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAN), Mạng lưới chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQN), Mạng lưới Quốc tế các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học (INQAAHE), Viện Văn bằng và Nâng cao chất lượng giáo dục đại học Quốc gia (NIAD-QE) và Viện Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học chuyên nghiệp (QAPHE) của Nhật Bản, Đại học Arizona của Hoa Kỳ.... Và gần đây, Trung tâm đã có những cuộc viếng thăm, trao đổi và ký kết văn bản hợp tác với Đại học Waikato (New Zealand), Đại học Melbourne (Australia), Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng giáo dục đại học Australia (TEQSA) và Ủy ban Nghiên cứu giáo dục Australia (ACER).

Trung tâm đặc biệt quan tâm và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức KĐCLGD có uy tín quốc tế như AUN-QA và AQAN để trao đổi kinh nghiệm, phát triển nguồn lực chuyên gia, chuyên môn và xây dựng thương hiệu của Trung tâm. Và đặc biệt, vào ngày 03/5/2017, Trung tâm đã vinh dự trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Việt Nam tham gia vào Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAN).