Sứ mạng - Tầm nhìn - Khẩu hiệu hành động

1. Sứ mạng của Trung tâm
“Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục là tổ chức thực hiện các dịch vụ công về kiểm định chất lượng giáo dục, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế”.

2. Tầm nhìn
Trở thành trung tâm đánh giá chất lượng có uy tín trong khu vực, đạt tiêu chuẩn của tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế.

3. Khẩu hiệu hành động
Chuyên nghiệp – Chính xác – Tin cậy.