Tài liệu Hội thảo tập huấn "Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và khu vực"

DANH MỤC TÀI LIỆU HỘI THẢO TẬP HUẤN 3
Thời gian tổ chức: Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 12 năm 2019

STT

Tên chuyên đề

 

 

Chương trình

 

1

ĐBCL bên trong (IQA) và ĐBCL bên ngoài (EQA); Mô hình đảm bảo chất lượng CSGD đại học theo Khung Thực hiện Xuất sắc Baldrige

 

2

Quản trị chiến lược và xây dựng chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng trong phát triển cơ sở GDĐH; So chuẩn, xếp hạng đại học; Đại học 4.0: Đặc trưng và tiêu chí đánh giá

 
 

3.1

Quản trị đại học: Bản chất và các công cụ; Hệ thống quản trị đại học hiệu quả đối với cơ sở GDĐH; Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trường trong cơ sở GDĐH; Xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của cơ sở GDĐH

 

3.2

Bài tập thực hành

 

4

Giáo dục hướng tới chuẩn đầu ra (Outcomes-based Education - OBE); Tiếp cận CDIO và Khung trình độ quốc gia Việt Nam trong xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT và trong phát triển CTĐT

 

5

Quy trình thiết kế và phát triển CTĐT dựa trên chuẩn đầu ra; Xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT, chuẩn đầu ra của học phần;

 

6

Xây dựng ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT

 

7

Xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong và các hoạt động triển khai để cải tiến liên tục chất lượng CSGD đại học

 

8

Những bài học để cải tiến chất lượng CTĐT và CSGD sau KĐCLGD

 

9

Tài liệu tham khảo