Thông báo điều chỉnh thời gian khoá đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (khoá 24)