Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học