Thông báo điều chỉnh thời gian khoá đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (khoá 24)

Thông báo tổ chức Hội thảo “KĐCL cơ sở giáo dục ĐH: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới”

Để tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình kiểm định chất lượng (KĐCL) các cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn cũ (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí) và các chương trình đào tạo, đồng thời giới thiệu quan điểm, cách tiếp cận và quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 tiêu chuẩn 111 tiêu chí), Trung tâ

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo điều chỉnh thời gian khoá đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (khoá 24)