QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 

Các văn bản liên quan đến đánh giá ngoài chương trình đào tạo:

1. Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

2. Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

3. Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 30/12/2019 Về tài liệu hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn