KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

STT

Tên Cơ sở giáo dục

Kết quả đánh giá chất lượng

Giấy chứng nhận

Thời hạn nộp BC giữa kỳ

Tình trạng nộp BC giữa kỳ

Thời hạn hết hạn GCN KDCLGD 

 

Năm 2016

 

 

 

 

 

1

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

21/9/2018

Đã nộp

23/3/2021

2

Trường ĐH Giao thông Vận tải

02/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

21/9/2018

Đã nộp

23/3/2021

3

Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2019

Đã nộp

14/10/2021

4

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

04/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2019

Đã nộp

14/10/2021

5

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

05/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2019

Đã nộp

14/10/2021

6

Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM

06/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2019

Đã nộp

14/10/2021

 

Năm 2017

 

 

 

 

 

7

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2019

Đã nộp

27/3/2022

8

Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

02/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

24/9/2019

Đã nộp

24/3/2022

9

Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/10/2019

Đã nộp

12/4/2022

10

Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM

04/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/10/2019

Đã nộp

10/4/2022

11

Trường ĐH Ngoại thương

05/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

06/10/2019

Đã nộp

07/4/2022

12

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

06/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

02/10/2019

Đã nộp

03/4/2022

13

Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế

07/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2019

Đã nộp

27/3/2022

14

Trường ĐH Sài Gòn

08/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

29/3/2018

Đã nộp

29/3/2022

15

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

14/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

08/3/2020

 

08/9/2022

16

Trường Đại học Vinh

15/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

06/3/2020

Đã nộp

06/9/2022

17

Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội

16/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/3/2020

Đã nộp

05/9/2022

18

Học viện Ngân hàng

17/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/3/2020

Đã nộp

05/9/2022

19

Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

18/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

06/3/2020

Đã nộp

06/9/2022

20

Trường Đại học Hồng Đức

19/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

06/3/2020

Đã nộp

06/9/2022

21

Trường Đại học Đồng Tháp

20/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

08/3/2020

Đã nộp

08/9/2022

22

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

22/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

07/3/2020

Đã nộp

07/9/2022

23

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

23/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

06/3/2020

Đã nộp

06/9/2022

24

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

24/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/3/2020

Đã nộp

05/9/2022

25

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

25/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/3/2020

Đã nộp

05/9/2022

26

Trường Đại học Y Hà Nội

26/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

29/02/2020

Đã nộp

31/8/2022

 

Năm 2018

 

 

 

 

 

27

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

28

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

02/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

29

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

30

Trường ĐH Lâm nghiệp

04/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

31

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế

05/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

32

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

06/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

 Đã nộp

31/3/2023

33

Trường ĐH Luật Hà Nội

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp 

31/3/2023

34

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế

08/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

35

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

09/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

36

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

10/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

37

Trường ĐH Dược Hà Nội

11/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

38

Trường ĐH Hòa Bình

12/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

39

Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

13/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

40

Trường ĐH Tây Đô

14/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

41

Trường ĐH Mở Hà Nội

15/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

31/3/2023

42

Trường ĐH Thương mại

16/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2020

Đã nộp

 31/3/2023

43

Trường Đại học Lao động - Xã hội

17/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

Đã nộp

 30/6/2023

44

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

18/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

Đã nộp

30/6/2023

45

Học viện Quản lý giáo dục

19/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

Đã nộp

30/6/2023

46

Trường Đại học Điện lực

20/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

Đã nộp

30/6/2023

47

Trường Đại học Thăng Long

21/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

Đã nộp

30/6/2023

48

Trường Đại học Hà Tĩnh

22/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

Đã nộp

30/6/2023

49

Trường Đại học Công đoàn

23/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

 Đã nộp

30/6/2023

50

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

24/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

 Đã nộp

30/6/2023

 

Năm 2019

 

 

 

 

 

51

Trường Đại học Thủy lợi

01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

20/9/2021

Đã nộp

20/3/2024

52

Trường ĐH Phan Thiết

33/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/3/2022

 Đã nộp

27/9/2024

 

Năm 2020

 

 

 

 

 

53

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

39/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/9/2022

 Đã nộp

12/3/2025

54

Học viện Ngoại giao

40/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/9/2022

 Đã nộp

12/3/2025

55

Trường ĐH Phenikaa

42/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

31/01/2023

 Đã nộp

31/7/2025

56

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

43/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

06/02/2023

 Đã nộp

06/8/2025

 

Năm 2021

 

 

 

 

 

57

Trường ĐH Thành Đô

35/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 25/02/2024


25/8/2026

 

Năm 2022

 

 

 

 

 

58

Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh

39/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

11/9/2024 

 

 11/3/2027

59

Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (Chu kỳ 2)

40/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 11/9/2024 

 

  11/3/2027

60

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (Chu kỳ 2)

41/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

 11/9/2024 

 

  11/3/2027

 61

Trường Đại học Giao thông Vận tải (Chu kỳ 2)

70/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

 14/9/2024

 

 14/3/2027 

 62

Trường Đại học Ngoại thương (Chu kỳ 2)

71/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây 

 10/02/2025

 

10/8/2027 

63

Trường Đại học Hồng Đức (Chu kỳ 2)

72/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây 

09/02/2025

 

 09/8/2027

64 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (Chu kỳ 2)

73/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây 

09/02/2025 

 

 09/8/2027

65 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (Chu kỳ 2)

74/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 09/02/2025 

 

 09/8/2027 

66

 Học viện Ngân hàng (Chu kỳ 2)

106/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

 02/6/2025

 

02/12/2027
 

 67  Trường Đại học Công nghệ Đông Á 107/NQ-HĐKĐCL  Xem tại đây  02/6/2025    02/12/2027

 68

 Trường Đại học Đồng Tháp (Chu kỳ 2)

108/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây 

02/6/2025 

 

02/12/2027 

 69 

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chu kỳ 2)

 126/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

 23/6/2025

 

 23/12/2027

70

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chu kỳ 2)

127/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

 23/6/2025

 

23/12/2027 

71

Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chu kỳ 2)

 128/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây 

 23/6/2025

 

23/12/2027 

72

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Chu kỳ 2)

129/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

22/6/2025

 

22/12/2027 

 

Năm 2023

 

 

 

 

 

73

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Chu kỳ 2)

01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

28/8/2025

 

28/02/2028 

74

Trường Đại học Vinh (Chu kỳ 2)

02/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

28/8/2025 

 

28/02/2028 

75 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chu kỳ 2)

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 28/8/2025

 

 28/02/2028

76 

Trường Đại học Tây Đô (Chu kỳ 2)

04/NQ-HĐKĐCL

 Xem tại đây

 28/8/2025

 

 28/02/2028 

77

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (Chu kỳ 2)

05/NQ-HĐKĐCL 

Xem tại đây

28/8/2025

 

 28/02/2028 

78

Trường Đại học Dược Hà Nội (Chu kỳ 2)

06/NQ-HĐKĐCL 

 Xem tại đây

 28/8/2025

 

 28/02/2028 

79

Trường Đại học Thương mại (Chu kỳ 2)

07/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 28/8/2025

 

 28/02/2028 

80 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Chu kỳ 2)

08/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây 

 28/8/2025

 

 28/02/2028 

81

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (Chu kỳ 2)

09/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 28/8/2025

 

 28/02/2028 

82

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Chu kỳ 2)

48/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây
02/12/2025
02/06/2028

83

Trường Đại học Hà Nội (Chu kỳ 2)

49/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây
02/12/2025

02/06/2028

84

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Chu kỳ 2)

50/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

02/12/2025

 02/06/2028

85

Trường Đại học Nam Cần Thơ (Chu kỳ 2)

51/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

02/12/2025

 02/06/2028

86

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (Chu kỳ 2)

52/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 02/12/2025

 

 02/06/2028

 87Trường Đại học Điện lực (Chu kỳ 2) 71/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây23/02/2026  23/8/2028
 88Trường Đại học Lao động - Xã hội (Chu kỳ 2)72/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 23/02/2026  23/8/2028
 89Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng73/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 23/02/2026  23/8/2028
 90Trường Đại học Y Hà Nội (Chu kỳ 2)117/NQ-HĐKĐCLXem tại đây 01/05/2026  01/11/2028
 91Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (Chu kỳ 2)118/NQ-HĐKĐCLXem tại đây 01/05/2026 01/11/2028
 92Trường Đại học Đông Á (Chu kỳ 2)119/NQ-HĐKĐCLXem tại đây 01/05/2026 01/11/2028
 93Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Chu kỳ 2)120/NQ-HĐKĐCLXem tại đây 01/05/2026 01/11/2028
       

» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc tại đây

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn