Một số văn bản mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế
Trong nửa đầu tháng 6 năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, đào tạo, y tế. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc tinh giảm biên chế

Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã. Nghị định quy định cụ thể: Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế; nguyên tắc tinh giản biên chế; đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế; chính sách nghỉ hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thôi việc; chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp; cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế; nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng tinh giản biên chế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Các Nghị định hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, gồm: 1. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; 2. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; 3. Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
 
 
2. Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
 
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 được xây dựng trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen. Trước tình hình đó, Thủ tướng chính phủ chỉ đạo việc nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cụ thể như sau: Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thu hút và trọng dụng nhân tài; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho phát triển KTXH; triển khai đồng bộ và hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045; triển khai hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập; bảo đảm công bằng, bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.
 
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2023.
 
>>> Xem toàn văn: Chỉ thị số 21/CT-TTg
 
3. Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
 
Theo đó, 03 thông tư bị bãi bỏ hoàn toàn gồm: Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài. 2. Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. 3. Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2023.

>>> Xem toàn văn: Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT

4. Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
 
Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 23 quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2023. Các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.
 
 
5. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế về Thông tư hướng dẫn khám sức khỏe
 
Văn bản hợp nhất Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe và Thông tư 09/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 14/2013/TT-BYT . Thông tư này hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nội dung khám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được phép thực hiện KSK. Thông tư này áp dụng đối với: Người Việt Nam, người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam KSK khi tuyển dụng, KSK định kỳ, KSK khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các đối tượng khác; KSK cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông tư quy định cụ thể về: Sử dụng tiêu chuẩn sức khỏe để phân loại sức khỏe; chi phí khám sức khỏe; hồ sơ khám sức khỏe; thủ tục khám sức khỏe; nội dung khám sức khỏe; phân loại sức khỏe; cấp Giấy khám sức khỏe; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; điều kiện và phạm vi hoạt động chuyên môn; trách nhiệm của người được khám sức khỏe; trách nhiệm của người được khám sức khỏe; trách nhiệm của cơ sở khám sức khỏe.
 
Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2023.
 
 
6. Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày ngày 13 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện dự án “Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trong ngành giáo dục
 
Theo nội dung của Kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”, cụ thể như sau: 1. Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo (hoặc Tiểu Ban Chỉ đạo) phòng, chống ma túy trong trường học; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (hoặc Tiểu Ban Chỉ đạo) phòng, chống ma túy trong trường học. 2. Tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma tuý và công tác phòng, chống ma tuý tại các nhà trường. 3. Tổ chức truyền thông phòng, chống ma tuý trong nhà trường. 4. Xây dựng, triển khai bộ tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên. 5. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma tuý. 6. Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý trong các hoạt động giáo dục của các cấp học. 7. Tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội. 8. Tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. 9. Tăng cường công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học. Ngoài ra, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện của nhà trường về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 20/6 và 20/11 hằng năm đến năm 2025.
 
Kế hoạch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2023
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn