Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ
Trong nửa cuối tháng 01 và nửa đầu tháng 02 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực:
Hành chính, tổ chức cán bộ, đào tạo.
 
 
 
 
Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:
1. Quyết định số 131/2022/QĐ-TTgngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
Theo nội dung Quyết định, mục tiêu chungcủa Đề án là Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học; đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Nhà nước và các cơ sở giáo dục. Mục tiêu đến năm 2030 là: Đưa tất cả thành tố của hệ thống giáo dục quốc dân vào môi trường số.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022.
2. Quyết định số 367/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi, tuyển sinh, thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo nội dung quyết định có 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo là: Tuyển sinh vào học dự bị đại học; xét chuyển học sinh hoàn thành dự bị đại học vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Quyết định quy định rõ về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; phí, lệ phí; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục của 02 thủ tục hành chính nêu trên.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.
3. Quyết định số67/QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021. Theo nội dung của Quyết định có 13 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, trong đó có 05 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội cụ thể: Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Có 06 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, trong đó có 05 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội cụ thể: Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong; Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyênngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2022.
4. Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2022 về tổ chức kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục (Đợt 1).
Theo nội dung Kế hoạch, bắt đầu từ ngày 10 tháng 02 năm 2022 đoàn kiểm tra số 06 do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn sẽ tổ chức kiểm tra một số trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. 
Kế hoạch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2022.
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn