Quyết định cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên
Tại đây
Khóa
Quyết định cấp
chứng chỉ/chứng nhận
Ngày thángThời gian đào tạoTải Quyết định
11724/QĐ-ĐHQGHN27/5/201403/03 - 15/04/2014 Tại đây
21889/QĐ-ĐHQGHN06/6/201407/04 - 08/05/2014Tại đây
33043/QĐ-ĐHQGHN03/9/201426/04 - 16/05/2014Tại đây
43043/QĐ-ĐHQGHN03/9/201402/06 - 25/06/2014Tại đây
53958/QĐ-ĐHQGHN30/10/201430/09 - 20/10/2014Tại đây
6710/QĐ-ĐHQGHN27/02/2015
08/12 - 31/12/2014Tại đây
71579/QĐ-ĐHQGHN24/4/201519/01 - 08/02/2015Tại đây
82385/QĐ-ĐHQGHN02/7/201509/04 - 04/05/2015Tại đây
94400/QĐ-ĐHQGHN09/11/201506/09 - 30/09/2015Tại đây
10501/QĐ-ĐHQGHN03/3/201614/01 - 16/02/2016Tại đây
112045/QĐ-ĐHQGHN15/7/201607/05 - 03/06/2016Tại đây
122113/QĐ-ĐHQGHN22/7/201604/06 - 30/06/2016Tại đây
132254/QĐ-ĐHQGHN
04/08/2016
01/07 - 04/08/2016Tại đây
142765/QĐ-ĐHQGHN15/9/201605/08 - 01/09/2016Tại đây
15697/QĐ-ĐHQGHN
03/3/201728/12/2016 - 26/01/2017Tại đây
161790/QĐ-ĐHQGHN
31/5/2017
13/04-12/05/2017Tại đây
173440/QĐ-ĐHQGHN11/9/201701/07 - 26/07/2017Tại đây
183516/QĐ-ĐHQGHN14/9/201715/08 - 05/09/2017Tại đây
194629/QĐ-ĐHQGHN30/11/201716/09 - 07/10/2017Tại đây
201572/QĐ-ĐHQGHN16/5/201822/03 - 19/04/2018Tại đây
212543/QĐ-ĐHQGHN02/8/201807/06 - 04/07/2018Tại đây
223454/QĐ-ĐHQGHN
18/10/2018
09/07 - 02/08/2018Tại đây
234009/QĐ-ĐHQGHN
22/11/2018
06/08 - 04/09/2018Tại đây
244116/QĐ-ĐHQGHN04/12/201829/09 - 26/10/2018Tại đây
254184/QĐ-ĐHQGHN
10/12/2018
08/10 - 04/11/2018Tại đây
261983/QĐ-ĐHQGHN
25/6/2019
29/03 - 26/04/2019Tại đây
272665/QĐ-ĐHQGHN28/8/201907/06 - 05/07/2019Tại đây
284207/QĐ-ĐHQGHN23/12/201914/09 - 11/10/2019Tại đây
29611/QĐ-ĐHQGHN
25/02/2020
07/10 - 05/11/2019Tại đây
304137/QĐ-ĐHQGHN30/12/202017/10 - 15/11/2020Tại đây
31623/QĐ-ĐHQGHN10/3/202121/11 - 20/12/2020Tại đây
321664/QĐ-ĐHQGHN
03/6/202127/3 - 25/4/2021
 333859/QĐ-ĐHQGHN
01/12/2021
09/10 - 06/11/2021
 Tại đây
 34+35
 359/QĐ-ĐHQGHN17/02/2022
K34: 20/11 - 19/12/2021
K35: 27/12/2021 - 24/01/2022
Tại đây 
 36+37 2653/QĐ-ĐHQGHN09/8/2022
K36:19/3 - 17/4/2022
K37: 16/4 - 15/5/2022
 Tại đây
38+39
09/QĐ-ĐHQGHN
04/01/2023
K38:13/8 - 09/9/2022
K39: 22/10 - 20/11/2022
Tại đây 
40
 730/QĐ-KĐCL01/8/2023
08/4 - 06/7/2023
Tại đây 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn