Quyết định cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên
Tại đây
Khóa
Quyết định cấp
chứng chỉ/chứng nhận
Ngày tháng Thời gian đào tạo Tải Quyết định
1 1724/QĐ-ĐHQGHN 27/5/2014 03/03 - 15/04/2014  Tại đây
2 1889/QĐ-ĐHQGHN 06/6/2014 07/04 - 08/05/2014 Tại đây
3 3043/QĐ-ĐHQGHN 03/9/2014 26/04 - 16/05/2014 Tại đây
4 3043/QĐ-ĐHQGHN 03/9/2014 02/06 - 25/06/2014 Tại đây
5 3958/QĐ-ĐHQGHN 30/10/2014 30/09 - 20/10/2014 Tại đây
6 710/QĐ-ĐHQGHN 27/02/2015
08/12 - 31/12/2014 Tại đây
7 1579/QĐ-ĐHQGHN 24/4/2015 19/01 - 08/02/2015 Tại đây
8 2385/QĐ-ĐHQGHN 02/7/2015 09/04 - 04/05/2015 Tại đây
9 4400/QĐ-ĐHQGHN 09/11/2015 06/09 - 30/09/2015 Tại đây
10 501/QĐ-ĐHQGHN 03/3/2016 14/01 - 16/02/2016 Tại đây
11 2045/QĐ-ĐHQGHN 15/7/2016 07/05 - 03/06/2016 Tại đây
12 2113/QĐ-ĐHQGHN 22/7/2016 04/06 - 30/06/2016 Tại đây
13 2254/QĐ-ĐHQGHN
04/08/2016
01/07 - 04/08/2016 Tại đây
14 2765/QĐ-ĐHQGHN 15/9/2016 05/08 - 01/09/2016 Tại đây
15 697/QĐ-ĐHQGHN
03/3/2017 28/12/2016 - 26/01/2017 Tại đây
16 1790/QĐ-ĐHQGHN
31/5/2017
13/04-12/05/2017 Tại đây
17 3440/QĐ-ĐHQGHN 11/9/2017 01/07 - 26/07/2017 Tại đây
18 3516/QĐ-ĐHQGHN 14/9/2017 15/08 - 05/09/2017 Tại đây
19 4629/QĐ-ĐHQGHN 30/11/2017 16/09 - 07/10/2017 Tại đây
20 1572/QĐ-ĐHQGHN 16/5/2018 22/03 - 19/04/2018 Tại đây
21 2543/QĐ-ĐHQGHN 02/8/2018 07/06 - 04/07/2018 Tại đây
22 3454/QĐ-ĐHQGHN
18/10/2018
09/07 - 02/08/2018 Tại đây
23 4009/QĐ-ĐHQGHN
22/11/2018
06/08 - 04/09/2018 Tại đây
24 4116/QĐ-ĐHQGHN 04/12/2018 29/09 - 26/10/2018 Tại đây
25 4184/QĐ-ĐHQGHN
10/12/2018
08/10 - 04/11/2018 Tại đây
26 1983/QĐ-ĐHQGHN
25/6/2019
29/03 - 26/04/2019 Tại đây
27 2665/QĐ-ĐHQGHN 28/8/2019 07/06 - 05/07/2019 Tại đây
28 4207/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2019 14/09 - 11/10/2019 Tại đây
29 611/QĐ-ĐHQGHN
25/02/2020
07/10 - 05/11/2019 Tại đây
30 4137/QĐ-ĐHQGHN 30/12/2020 17/10 - 15/11/2020 Tại đây
31 623/QĐ-ĐHQGHN 10/3/2021 21/11 - 20/12/2020 Tại đây
32 1664/QĐ-ĐHQGHN
03/6/2021 27/3 - 25/4/2021
 33 3859/QĐ-ĐHQGHN
01/12/2021
09/10 - 06/11/2021
 Tại đây
 34+35
 359/QĐ-ĐHQGHN 17/02/2022
K34: 20/11 - 19/12/2021
K35: 27/12/2021 - 24/01/2022
Tại đây 
 36+37  2653/QĐ-ĐHQGHN 09/8/2022
K36:19/3 - 17/4/2022
K37: 16/4 - 15/5/2022
 Tại đây
38+39
09/QĐ-ĐHQGHN
04/01/2023
K38:13/8 - 09/9/2022
K39: 22/10 - 20/11/2022
Tại đây 
40
 730/QĐ-KĐCL 01/8/2023
08/4 - 06/7/2023
Tại đây 
41
730/QĐ-KĐCL 04/10/2023 07/6 - 28/9/2023Tại đây
42
 79/QĐ-KĐCL 15/01/2024
06/10/2023 – 15/01/2024
Tại đây
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn