Văn bản QPPL về KĐCLGD

1. Văn bản Luật và Nghị định

1. Luật Giáo dục đại học 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012

(Chương VII của Luật Giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCLGD GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCLGD GDĐH; Tổ chức KĐCLGD và Sử dụng kết quả KĐCLGD GDĐH)

2. Luật 34/QH14 ngày 19/11/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

(Chương 49. BĐCL giáo dục; mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCLGD đại học. Chương 50 xác định cụ thể trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc BĐCL giáo dục đại học. Điều 51. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học về kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Chương 52 quy định về tổ chức KĐCLGD)

3. Văn bản hợp nhất Luật GDĐH 42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018

(Chương VII quy định về Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Điều 52) và Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học (Điều 53))

4. Luật Giáo dục 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

(Luật GD 2019 có 1 mục quy định về KĐCLGD (Mục 3) với 3 điều (Điều 110, 111, 112); Ngoài ra, Luật GD còn có một số nội dung quy định khác liên quan đến KĐCLGD (ví dụ nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường, quản lý nhà nước về giáo dục))

5. Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

(Điều 12 quy định về tổ chức KĐCLGD và Điều 13 về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH)

6. Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

7. Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

8. Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

9. Văn bản hợp nhất NĐ46 và NĐ135 số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

10. Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

11. Quyết định 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và KĐCLGD đối với GDĐH và CĐSP giai đoạn 2022-2030” với mục tiêu chung là phát triển hệ thống bảo đảm và KĐCLGD GDĐH và CĐSP Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng khung BĐCL ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ GDĐH, nâng cao chất lượng GDĐH và CĐSP.

12. Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025.

II. Văn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1. Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (Lưu ý một số điều đã được quy định trong NĐ 46 và NĐ 135)

2. Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (còn hiệu lực để áp dụng KĐCLGD cho trường cao đẳng sư phạm)

3. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

4. Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

5. Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học

6. Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

7. Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

8. Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

9. Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

10. Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ CĐSP và TCSP

11. Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

12. Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

13. Thông tư 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 

 

III. Văn bản do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1. Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục Quản lý chất lượng Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

2. Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Quản lý chất lượng Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

3. Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/8/2014 của Cục Quản lý chất lượng Hướng dẫn đánh giá ngoài trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

4. Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Quản lý chất lượng Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

5. Công văn 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

6. Công văn 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

7. Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng thay thế bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn 768/QLCL-KĐCLGD

8. Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

9. Công văn 756/QLCL-KĐCLGD ngày 21/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT GV trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

10. Công văn 2085/ QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

11. Công văn 774 /QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021 của Cục Quản lý chất lượng Điều chỉnh một số phụ lục của Công văn 2085/ QLCL-KĐCLGD
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn