Các văn bản liên quan KĐCLGD

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

STT

ccccccccccc

Loại văn bản

cccccccccccccccccccccccc

 Tên văn bản

cccccccccccccccccccccccccccc

1 Văn bản về tổ chức quản lý
1.1.  Luật Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 
1.2 Nghị định Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
1.3 Nghị định Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
1.4 Nghị định Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
1.5 Nghị định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
1.6 Thông tư Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
1.7 Thông tư Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
1.8 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/4/2009 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
1.9 Thông tư liên tịch  Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
1.10 Thông tư Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
1.11 Quyết định Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở thành viên
1.12 Quyết định Quyết định 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
1.13 Nghị định Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Ban hành vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
1.14 Thông tư Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
1.15 Quyết định Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 Ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
1.16 Thông tư  Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo QĐ số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng BGDĐT
1.17 Thông tư Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
1.18 Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất số 42/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 về Luật giáo dục đại học
2 Chương trình và hoạt động đào tạo
2.1 Thông tư Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 Ban hành quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
2.2 Thông tư Thông tư 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 Ban hành Ban hành quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng
2.3 Thông tư Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân dội
2.4 Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGDĐT ngày 07/3/2015 Ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (hợp nhất TT 57/2011/TT-BGDĐT và TT 20/2012/TT-BGDĐT
2.5 Thông tư Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 Ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ
2.6 Thông tư Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 Ban hành về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
2.7 Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Hợp nhất QĐ 43/2007/QĐ-BGDĐT và TT 57/2012)
2.8 Thông tư Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014 Quy định chuyển đổi loại hình trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục
2.9 Thông tư Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lục mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của GDĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
2.10 Quyết định Quyết định 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2010 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sịnh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau ĐH, ĐH, CĐ và TCCN
2.11 Thông tư Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
2.12 Thông tư  Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học 
2.13 Văn bản hợp nhất VBHN 02/VBHN-BGDĐT ngày 05/8/2015 Quy định về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH (Hợp nhất TT 55/2012/TT-BGD&ĐT và TT 08/2015/TT
2.14 Thông tư Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Quy định Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
2.15 Thông tư Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 Quy dịnh điều kiện, hồ sơ, quy định mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
2.16 Nghị định Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các CSGD trình độ ĐH, CĐ, TC thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2.17 Công văn Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8/10/2013 Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
2.18 Văn bản hợp nhất VBHN 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Hợp nhất QĐ 62/2008/QĐ-BGDĐT và TT 15/2011/TT-BGDĐT)
2.19 Thông tư  Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 Ban hành quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
2.20 Quyết định  Quyết định 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
2.21 Thông tư  Thông tư 06/2017/TT ngày 15/3/2017 Ban hành quy chế đào tạo vừa học vừa làm trình độ đại học 
2.22 Thông tư  Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 Ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học 
2.23 Thông tư Thông tu 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017 Ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 
2.24 Thông tư Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ
2.25 Thông tư Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 Ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
2.26 Thông tư Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 Ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
2.24 Quyết định Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 
2.25 Thông tư Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục
2.26 Thông tư Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
3 Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên
3.1 Bộ Luật Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
3.2 Nghị định Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động
3.3 Luật Luật Viên chức số 58/2010/QH12 
3.4 Nghị định Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
3.5 Thông tư Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối vói viên chức
3.6 Thông tư Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
3.7 Thông tư Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội dung kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
3.8 Quyêt định Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS
3.9 Quyết định Quyết định 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 Sửa đổi bổ sung một số điều tại QĐ 174/2008/QĐ-TTg
3.10 Nghị định Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 Quy đinh phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở GD nghề nghiệp công lập
3.11 Thông tư liên tịch  Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các CSGD ĐH công lập
3.12 Thông tư Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
3.13 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 ngày Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN
3.14 Thông tư Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các CSGD công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3.15 Thông tư Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
3.16 Nghị định Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Ban hành quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
3.17 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
3.18 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 Ban hành hướng dẫn thực hiên bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
3.19 Văn bản hợp nhất VBHN 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 Quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
3.20 Thông tư Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
3.21 Thông tư Thông tư 18/2017/TT-BGDDT ngày 21/7/2017 Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập
4 Người học
4.1 Quyết định Quyết định 5323/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012 ban hành công tác học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
4.2 Thông tư Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 Ban hành quy chế kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
4.3 Thông tư Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
4.4 Thông tư Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành quy chế công tác học sinh sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
4.5 Thông tư Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT ngày 23/12/2010 ban hành quy định về đánh giá công tác HSSV của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
4.6 Quyết định Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 Ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV trong các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN
4.7 Quyết định Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 ban hành chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp
4.8 Công văn  Công văn 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 về Phối hợp giữa Bộ Y tế và BGDĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HS, SV trong các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020
4.9 Kế hoạch Kế hoạch 997/KH-BYT-BGDĐT ngày 19/11/2012 ban hành Kế hoạch thực hiện “chương trình Phối hợp giữa Bộ Y tế và BGDĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HS, SV trong các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2012-2020” giai đoạn 2012-2015
4.10 Thông tư Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 Ban hành quy chế công tác SV  đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy
4.11 Nghị định Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2016 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
4.12 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
4.13 Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4.14 Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
4.15 Nghị định Nghị định 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Ban hành quy định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
4.16 Công văn  Công văn 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
5 Khoa học công nghệ
5.1 Luật Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006
5.2 Nghị định Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
5.3 Nghị định Nghị định 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014  sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 133/2008/NĐ-CP
5.4 Luật Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013
5.5 Nghị định Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN
5.6 Nghị định Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Ban hành quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN
5.7 Nghị định Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 Ban hành xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ
5.8 Nghị định Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 Ban hành quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở GDĐH
5.9 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&CN-BTTTT ngày 15/02/2012Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN
5.10 Quyết định Quyết định 213/QĐ-BKHCN ngày 21/02/2012 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
5.11 Thông tư Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
5.12 Thông tư Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 Quy định về hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học
5.14 Thông tư Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp bộ của Bộ Giáo dục và đào tạo
6 Hợp tác quốc tế
6.1 Nghị định Nghị định số 165/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
6.2 Nghị định Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
6.3 Thông tư Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
7 Cơ sở vật chất
7.1 Luật Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
7.2

Luật

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

7.3

Nghị định

Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

7.4

Quyết định

Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 Quy định về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

7.5

Quyết định

Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg Ban hành điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhâp, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

7.6

Nghị định

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

7.7

Nghị định

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
7.8

Nghị định

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng

7.9

Quyết định

Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường ĐH và CĐ giai đoạn 2006-2020
7.10

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn số TCVN 3981:1985 Tiêu chuẩn thiết kế trường đại học
7.11

Nghị định

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư về lựa chọn nhà đầu tư
7.12

Nghị định

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư về lựa chọn nhà thầu
8 Tài chính
8.1

Luật

Luật số 03/2003-QH11 ngày 17/6/2003 Luật kế toán

8.2

Luật

Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Luật Ngân sách Nhà nước

8.3

Luật

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Luật đầu tư

8.4 Nghị định Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
8.5 Nghị định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
8.6

Luật

Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Luật đấu thầu

8.7

Nghị định

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

8.9

Nghị định

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

8.10

Thông tư

Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính

8.11

Thông tư

Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 Thông tư sửa đổi một số điểm của Thông tư 81/2006/TT-BTC

8.12

Nghị định

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2015 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

8.13

Nghị định

Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước
8.14

Thông tư

Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 Sửa đổi một số điều của Thông tư 10/2011/TT-BTC
8.15

Thông tư

Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 Quy định chế độ tài chính thực hiện đề án “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng NSNN”
8.16

Nghị định

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với CSGD thuộc hệ thống GD quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015
8.17

Nghị định

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP

8.18

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT -BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 49/2010/NĐ-CP và NĐ 74/2013/NĐ-CP
8.19

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/7/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTNXH
8.20

Thông tư

Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QL dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn