KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận Thời hạn nộp BC giữa kỳ Tình trạng nộp BC giữa kỳ
Thời hạn hết hạn GCN KDCLGD 
  Năm 2016
         
1 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 21/09/2018 Đã nộp 23/3/2021
2 Trường ĐH Giao thông Vận tải 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 21/09/2018 Đã nộp 23/3/2021
3 Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 14/04/2019 Đã nộp 14/10/2021
4 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 14/04/2019 Đã nộp 14/10/2021
5 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 14/04/2019 Đã nộp 14/10/2021
6 Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 14/04/2019 Đã nộp 14/10/2021
  Năm 2017
         
7 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 27/09/2019 Đã nộp 27/3/2022
8 Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 24/09/2019 Đã nộp 24/3/2022
9 Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 12/10/2019 Đã nộp 12/4/2022
10 Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 10/10/2019 Đã nộp 10/4/2022
11 Trường ĐH Ngoại thương 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/10/2019 Đã nộp 07/4/2022
12 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 02/10/2019 Đã nộp 03/4/2022
13 Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 07/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 25/09/2019 Đã nộp 27/3/2022
14 Trường ĐH Sài Gòn 08/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 29/03/2018 Đã nộp 29/3/2022
15 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 14/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 08/03/2020   08/9/2022
16 Trường Đại học Vinh 15/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/03/2020 Đã nộp 06/9/2022
17 Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội 16/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 05/03/2020 Đã nộp 05/9/2022
18 Học viện Ngân hàng 17/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 05/03/2020 Đã nộp 05/9/2022
19 Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế 18/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/03/2020 Đã nộp 06/9/2022
20 Trường Đại học Hồng Đức 19/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/03/2020 Đã nộp 06/9/2022
21 Trường Đại học Đồng Tháp 20/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 08/03/2020 Đã nộp 08/9/2022
22 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 22/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 07/03/2020 Đã nộp 07/9/2022
23 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 23/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/03/2020 Đã nộp 06/9/2022
24 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên 24/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 05/03/2020 Đã nộp 05/9/2022
25 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 25/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 05/03/2020 Đã nộp 05/9/2022
26 Trường Đại học Y Hà Nội 26/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 29/02/2020 Đã nộp 31/8/2022
  Năm 2018
         
27 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây

30/09/2020

Đã nộp 31/3/2023
28 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
29 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
30 Trường ĐH Lâm nghiệp 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
31 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
32 Trường ĐH Mỏ - Địa chất 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  Đã nộp 31/3/2023
33

Trường ĐH Luật Hà Nội

07/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp  31/3/2023
34 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 08/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
35 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 09/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
36 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 10/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
37 Trường ĐH Dược Hà Nội 11/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
38 Trường ĐH Hòa Bình 12/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
39 Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh 13/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
40 Trường ĐH Tây Đô 14/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
41 Trường ĐH Mở Hà Nội 15/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp 31/3/2023
42 Trường ĐH Thương mại 16/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020 Đã nộp  31/3/2023
43 Trường Đại học Lao động - Xã hội 17/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020 Đã nộp  30/6/2023
44 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 18/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020 Đã nộp 30/6/2023
45 Học viện Quản lý giáo dục 19/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020 Đã nộp 30/6/2023
46 Trường Đại học Điện lực 20/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020 Đã nộp 30/6/2023
47 Trường Đại học Thăng Long 21/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020 Đã nộp 30/6/2023
48 Trường Đại học Hà Tĩnh 22/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020 Đã nộp 30/6/2023
49 Trường Đại học Công đoàn 23/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020  Đã nộp 30/6/2023
50 Trường Đại học Luật, Đại học Huế 24/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020  Đã nộp 30/6/2023
  Năm 2019
         
51 Trường Đại học Thủy lợi 01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

20/09/2021 Đã nộp 20/3/2024
52 Trường ĐH Phan Thiết 33/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 27/03/2022  Đã nộp 27/9/2024
  Năm 2020
         
53 Trường ĐH Nội vụ Hà Nội 39/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 12/09/2022   12/3/2025
54 Học viện Ngoại giao 40/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 12/09/2022  Đã nộp 12/3/2025
55 Trường ĐH Phenikaa 42/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 31/01/2023   31/7/2025
56 Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 43/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/02/2023   06/8/2025
  Năm 2021
         
57 Trường ĐH Thành Đô 35/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây  25/02/2024   25/8/2026
  Năm 2022
         
58
Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh
39/NQ-HĐKĐCL
 Xem tại đây 11/9/2024     11/3/2027
59 Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (KĐCL chu kỳ 2) 40/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
 11/9/2024      11/3/2027
60 Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (KĐCL chu kỳ 2) 41/NQ-HĐKĐCL  Xem tại đây  11/9/2024      11/3/2027
 61 Trường Đại học Giao thông Vận tải (KĐCL chu kỳ 2) 70/NQ-HĐKĐCL
 Xem tại đây  14/9/2024    14/3/2027 
 62 Trường Đại học Ngoại thương (KĐCL chu kỳ 2) 71/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây   10/02/2025   10/8/2027 
 63 Trường Đại học Hồng Đức (KĐCL chu kỳ 2) 72/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây  09/02/2025    09/8/2027
64  Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (KĐCL chu kỳ 2) 73/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây  09/02/2025     09/8/2027
65  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (KĐCL chu kỳ 2) 74/NQ-HĐKĐCL  Xem tại đây  09/02/2025     09/8/2027 
 66  Học viện Ngân hàng (KĐCL chu kỳ 2) 106/NQ-HĐKĐCL  Xem tại đây  02/06/2025   02/12/2027
 
 67  Trường Đại học Công nghệ Đông Á  107/NQ-HĐKĐCL  Xem tại đây  02/06/2025   02/12/2027 
 68  Trường Đại học Đồng Tháp (KĐCL chu kỳ 2) 108/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây  02/06/2025
 
  02/12/2027
 
 69  Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (KĐCL chu kỳ 2)  126/NQ-HĐKĐCL  Xem tại đây  23/06/2025    23/12/2027
70 Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (KĐCL chu kỳ 2) 127/NQ-HĐKĐCL  Xem tại đây  23/06/2025   23/12/2027
 
71 Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (KĐCL chu kỳ 2)  128/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây   23/06/2025   23/12/2027
 
72 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (KĐCL chu kỳ 2) 129/NQ-HĐKĐCL  Xem tại đây
 22/06/2025   22/12/2027
 
» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc tại đây
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn