Danh sách Kiểm định viên
1. Danh sách kiểm định viên, đánh giá viên của Trung tâm và Đại học Quốc gia Hà Nội
TT Kiểm định viên

Mã thẻ/CC KĐV

Ghi chú
1
TS. Tạ Thị Thu Hiền 0000292 Cán bộ Trung tâm
2
PGS. TS. Đinh Văn Toàn 2016.01.224 Cán bộ Trung tâm
3 TS. Nguyễn Thị Thu Hương 2014.1.030 Cán bộ Trung tâm
4
TS. Trần Hữu Lượng 2017.01.290 Cán bộ Trung tâm
5
ThS. Vũ Thị Mai Anh 2014.1.011 Cán bộ Trung tâm
6
ThS. Nguyễn Hòa Huy KĐV-VNU1101 Cán bộ Trung tâm
7
ThS. Bùi Thị Thu Thủy KĐV-VNU0957 Cán bộ Trung tâm
8
ThS. Phạm Vương KĐV-VNU1049 Cán bộ Trung tâm
 9   GS. TS. Mai Trọng Nhuận
2014.0.005
Cán bộ hợp đồng
 10   PGS.TS. Bùi Duy Cam
 2017.01.244 Cán bộ hợp đồng
 11    TS. Vũ Viết Bình 2016.01.144
 
Cán bộ hợp đồng 
 12   TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
 
2014.1.025
 
Cán bộ hợp đồng
 
 13   TS. Tô Thị Thu Hương 2015.01.106
 Cán bộ hợp đồng
 13   PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa
2014.02.072
 
Cán bộ hợp đồng
 13   TS. Nguyễn Hải Thập  KĐV-VNU1046
 Cán bộ hợp đồng
14
GS. TS. Nguyễn Hữu Đức 2017.01.256  
15 GS.TS. Nguyễn Hòa KĐV-VNU0135  
16 GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 2014.0.007  
17 GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc KĐV-VNU0658  
18 GS.TS. Hoàng Bá Thịnh 2017.01.322  
19 TS. Trịnh Ngọc Thạch KĐV-VNU0058  
20
GS.TS. Chử Đức Trình KĐV-VNU0517  
21 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy KĐV-VNU0062  
22 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức KĐV-VNU0646  
23 GS.TS. Lê Ngọc Hùng KĐV-VNU0137  
24 PGS.TS. Đinh Đoàn Long 2014.02.080  
25 PGS.TS. Lê Trung Thành 2016.01.215  
26 PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh 2014.1.044  
27 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải 2014.1.032  
28 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân 2016.01.231  
29 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải KĐV-VNU0816  
34 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 2014.1.010  
30 PGS.TS. Nguyễn Văn Định 2015.01.100  
31 PGS.TS. Phạm Trung Kiên 2015.01.109  
32 PGS.TS. Phạm Văn Quyết 2016.01.201  
33
PGS.TS. Phạm Văn Thuần KĐV-VNU0186  
34 PGS.TS. Trần Thành Nam 2014.02.085  
35 PGS.TS. Doãn Hồng Nhung

2016.01.196

 
36 PGS.TS. Trương Ninh Thuận KĐV-VNU0515  
37 PGS.TS. Nguyễn Thị Hương KĐV-VNU0654  
38 PGS.TS. Phạm Xuân Hoan  KĐV-VNU0693  
39 PGS.TS. Lê Thị Luyến KĐV-VNU0700  
40 PGS.TS. Nguyễn Văn Nội KĐV-VNU0708  
41 PGS.TS. Nguyễn Chí Thành KĐV-VNU0754  
42 GS.TS. Phạm Như Hải KĐV-VNU0829  
43 PGS.TS. Vũ Đỗ Long KĐV-VNU0937  
44 PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng KĐV-VNU1012  
45 PGS.TS. Đào Thị Dung KDV-VNU1016  
46 TS. Bùi Vũ Anh 2017.01.238  
47 TS. Cấn Thị Thanh Hương 2016.01.176  
48 TS. Nghiêm Xuân Huy KĐV-VNU0025  
49 TS. Nguyễn Đức Huy 2014.1.031  
50 TS. Nguyễn Hoàng Oanh 2014.1.041  
51 TS. Nguyễn Kiều Oanh KĐV-VNU0511  
52 TS. Nguyễn Thị Minh Tâm 2016.01.208  
53 TS. Nguyễn Thị Tuyết 2014.1.053  
54 TS. Nguyễn Thu Hương KĐV-VNU0138  
55 TS. Trần Đăng Khoa 2017.01.285  
56

TS. Trần Thị Hoài

2016.01.168  
57 TS. Lê Thái Hưng KĐV-VNU0026  
58 TS. Nguyễn Việt Hùng KĐV-VNU0652  
59 TS. Trần Danh Lực KĐV-VNU0659  
60 TS. Phạm Thu Phương KĐV-VNU0666  
61 TS. Võ Thị Minh Trang KĐV-VNU0676  
62 TS. Nguyễn Ninh Bắc KĐV-VNU0682  
63 TS. Trịnh Thị Thúy Giang KĐV-VNU0687  
64 TS. Bùi Ngọc Thăng KĐV-VNU0712  
65 TS. Nguyễn Quang Thuận KĐV-VNU0714  
66 TS. Tôn Quang Cường KĐV-VNU0968  
67 TS. Trần Anh Hào KĐV-VNU0977  
68 TS. Trần Xuân Quang KĐV-VNU0998  
69 TS. Dư Đức Thắng KĐV-VNU1002  
70 TS. Mai Hải Đăng 2014.02.061  
71 PGS. TS. Nguyễn Văn Chiều KĐV-VNU0035  
72 TS. Đỗ Tuấn Minh KĐV-VNU0052  
73 TS. Trần Thị Tuyết 2014.1.054  
74 TS. Nguyễn Thị Hồng Minh KĐV-VNU00178  
75 TS. Trần Thúy Anh 2015.01.095  
76 PGS.TS. Ngạc An Bang KĐV-VNU00229  
77 TS. Nguyễn Thùy Dương KĐV-VNU0231  
78 TS. Mai Thị Quỳnh Lan KĐV-VNU0242  
79 TS. Phạm Thị Thanh Hải KĐV-VNU0325  
80 TS. Tăng Thị Thùy KĐV-VNU1048  
81 TS. Lư Thị Thanh Lê KĐV-VNU1147  
82 TS. Đặng Thanh Tú KĐV-VNU1169  
83 ThS. Lê Thị Hoàng Hà KĐV-VNU0029  
84
ThS. Thẩm Thị Thu Mỹ 2016.01.189  
85 ThS. Đinh Việt Hải KĐV-VNU0734  
86 ThS. Nguyễn Thị Minh Phương KĐV-VNU0946  
87 ThS. Phan Thị Ngọc Hoa KĐV-VNU0979  
88 ThS. Nguyễn Văn Thắng KDV-VNU1109  
  
 2. Danh sách Kiểm định viên đã tham gia với Trung tâm
TT Đội ngũ Chuyên gia

Mã thẻ/CC KĐV

Ghi chú
1 GS. TSKH. Bành Tiến Long 2014.0.004  
2 GS. TS. Mai Trọng Nhuận 2014.0.005  
3 GS. TS. Nguyễn Hữu Đức 2017.01.256  
4 GS. TS. Nguyễn Hòa KĐV-VNU0135  
5 130 GS. TSKH. Đặng Ứng Vận 2014.02.093  
6 GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc KĐV-VNU0658  
7 GS. TS. Phạm Hồng Quang KĐV-VNU0902  
8 GS. TS. Trần Trung 2015.01.133  
9 GS. TS. Hoàng Bá Thịnh 2017.01.322  
10 GS. TS. Nguyễn Lạc Hồng KĐV-VNU0111  
11 PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Hải 2017.01.265  
12 TS. Trịnh Ngọc Thạch KĐV-VNU0058  
13 PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu 2014.1.024  
14 PGS.TS. Bùi Đức Nguyên 2017.01.299  
15 PGS.TS. Bùi Duy Cam 2017.01.244  
16 PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh 2016.01.162  
17
GS.TS. Chử Đức Trình KĐV-VNU0517  
17 PGS.TS. Đặng Ngọc Quang KĐV-VNU0553  
18 PGS.TS. Đào Ngọc Tiến 2017.01.325  
19 PGS.TS. Đinh Đoàn Long 2014.02.080  
20 PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải KĐV-VNU0690  
21 PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Hằng 2017.01.267  
22 PGS.TS. Đoàn Đức Lương 2014.02.082  
23 PGS.TS. Dương Thị Ly Hương KĐV-VNU0653  
24 PGS.TS. Hà Lê Kim Anh 2016.01.140  
25 PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa 2014.02.072  
26 PGS.TS. Huỳnh Văn Chương 2016.01.152  
27 PGS.TS. Kim Bảo Giang 2017.01.262  
28
PGS.TS. Lại Xuân Thủy 2016.01.221  
29 PGS.TS. Lê Đức Giang 2017.01.263  
30 PGS.TS. Lê Minh Thắng KĐV-VNU0513  
31 PGS.TS. Lê Phước Minh 2014.1.038  
32 PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền 2015.01.104  
33 PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy KĐV-VNU0673  
34 PGS.TS. Lê Thị Tuyết 2017.01.339  
35 PGS.TS. Lê Trung Thành 2016.01.215  
36 PGS.TS. Lê Văn Anh 2014.02.057  
37 PGS.TS. Lê Văn Hảo 2014.02.070  
38 PGS.TS. Ngô Đình Phương 2017.01.311  
39 PGS.TS. Ngô Văn Thuyên 2014.1.048  
40 PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh 2014.1.044  
41 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải 2014.1.032  
42 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân 2016.01.231  
43 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh KĐV-VNU0339  
44 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn KĐV-VNU0224  
45 PGS.TS. Nguyễn Thái An 2016.01.137  
46 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải KĐV-VNU0816  
47 PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa 2017.01.272  
49 PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương    
50 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 2014.1.010  
51 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy 2017.01.324  
52 PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng    
53 PGS.TS. Nguyễn Tường Vy 2017.01.345  
54 PGS.TS. Nguyễn Văn Biên KĐV-VNU0532  
55 PGS.TS. Nguyễn Văn Định 2015.01.100  
56 PGS.TS. Nguyễn Văn Long 2017.01.289  
57 PGS.TS. Phạm Quốc Khánh 2015.01.108  
58 PGS.TS. Phạm Trung Kiên 2015.01.109  
59 PGS.TS. Phạm Văn Quyết 2016.01.201  
60 PGS.TS. Phạm Văn Thuần KĐV-VNU0186  
61 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn 2017.01.335  
62 PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội 2016.01.169  
63 PGS. TS. Trần Đăng Hưng KĐV-VNU0544  
64 PGS.TS. Trần Thành Nam 2014.02.085  
65 PGS.TS. Trần Thị Hà 2014.1.021  
66 PGS. TS. Trần Thị Việt Nga 2017.01.295  
67 GS. TS. Trần Trung 2016.01.229  
68 PGS. TS. Vũ Anh Dũng KĐV-VNU0037  
69 PGS. TS. Vũ Quốc Chung 2015.01.096  
70 PGS.TS. Vũ Trần Anh 2016.01.138  
71 TS. Bùi Vũ Anh 2017.01.238  
72 TS. Cấn Thị Thanh Hương 2016.01.176  
73 TS. Dương Đức Minh 2016.01.188  
74 TS. Hà Xuân Hùng 2014.1.027  
75 PGS.TS. Lê Anh Phương 2016.01.197  
76 TS. Lê Huy Tùng 2014.1.052  
77 TS. Nghiêm Xuân Huy KĐV-VNU0025  
78 130 TS. Ngô Tuấn Anh KĐV-VNU0383  
79 TS. Nguyễn Anh Tuấn KĐV-VNU0030  
80 TS. Nguyễn Đức Cường KĐV-VNU0644  
81 TS. Nguyễn Đức Huy 2014.1.031  
82 TS. Nguyễn Hoàng Oanh 2014.1.041  
83 TS. Nguyễn Kiều Oanh KĐV-VNU0511  
84 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2017.01.277  
85 TS. Nguyễn Quang Mạnh 2016.01.186  
86 TS. Nguyễn Thanh Sơn 2014.02.090  
87 TS. Nguyễn Thị Hồng Minh KĐV-VNU0178  
88 TS. Nguyễn Thị Minh Tâm 2016.01.208  
89 TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2014.02.066  
90 TS. Nguyễn Thị Tuyết 2014.1.053  
91 TS. Nguyễn Thu Hương KĐV-VNU0138  
92 TS. Nguyễn Thùy Dương KĐV-VNU0231  
93 TS. Nguyễn Văn Dũng 2016.01.156  
94 TS. Nguyễn Văn Đường 2014.02.064  
95 TS. Phạm Minh Đàm 2017.01.251  
96 TS. Phạm Ngân Giang 2015.01.101  
97 TS. Phạm Thị Hương 2016.01.177  
98 TS. Phạm Thu Hương KĐV-VNU0655  
99 TS. Tô Thị Thu Hương 2015.01.106  
100 TS. Trần Đăng Khoa 2017.01.285  
101

TS. Trần Thị Hoài

2016.01.168  
102 PGS. TS. Trịnh Hiền Mai 2016.01.185  
103 TS. Võ Sỹ Mạnh 2014.02.083  
104 PGS.TS. Trần Thị Hà    
105 ThS. Nguyễn Huy Cường 2014.02.060  

 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn