Danh sách Kiểm định viên
1. Danh sách kiểm định viên, đánh giá viên toàn thời gian của Trung tâm
TT Kiểm định viên

Mã thẻ/CC KĐV

Ghi chú
1
ThS. Vũ Thị Mai Anh
2014.1.011 Cán bộ Trung tâm
2
TS. Trần Thúy Anh
2015.01.095 Cán bộ hợp đồng
3

TS. Vũ Viết Bình
2016.01.144 Cán bộ hợp đồng
4

PGS.TS. Bùi Duy Cam
 2017.01.244 Cán bộ hợp đồng
5

TS. Tạ Thị Thu Hiền
2023.1.031 Cán bộ Trung tâm
6

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
2014.1.025 Cán bộ hợp đồng
 7  
PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa
2014.02.072  Cán bộ hợp đồng
 8  
TS. Nguyễn Thị Thu Hương 2014.1.030
 Cán bộ hợp đồng
 9  
TS. Tô Thị Thu Hương 2015.01.106   Cán bộ hợp đồng
 10
 
TS. Trần Hữu Lượng 2017.01.290
 Cán bộ Trung tâm
 11
  GS. TS. Mai Trọng Nhuận
2014.0.005
Cán bộ hợp đồng
 12  
ThS. Trịnh Thị Nhung   2023.1.081 Cán bộ Trung tâm 
 13  
PGS. TS. Đinh Văn Toàn
 2016.01.224 Cán bộ Trung tâm 
14

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân 2016.01.231 Cán bộ hợp đồng
15

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
2023.1.109 Cán bộ hợp đồng
16

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh 2017.01.322 Cán bộ hợp đồng
 17  
ThS. Bùi Thị Thu Thủy 2023.1.127
 
Cán bộ Trung tâm
 18  
TS. Đặng Thị Thanh Thủy
 
2023.1.131
 
Cán bộ Trung tâm
 
 19
GS.TS. Trần Trung 2016.01.229
 Cán bộ hợp đồng
 20
 
ThS. Phùng Văn Trường 2023.1.146
 
Cán bộ Trung tâm 
 21  
GS.TS. Trần Văn Chứ
K01.007/KĐV-CEATL
 Cán bộ hợp đồng
 22  
ThS. Nguyễn Hòa Huy KĐV-VNU1101   Cán bộ Trung tâm
 23  
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc KĐV-VNU0658  Cán bộ hợp đồng
 24
ThS. Vũ Minh Phương 55/2023/KĐV  Cán bộ Trung tâm
 25  
TS. Nguyễn Hải Thập KĐV-VNU1046  Cán bộ hợp đồng
2.  Danh sách kiểm định viên khác của ĐHQGHN
TT     Kiểm định viên   Mã thẻ/CC KĐV          Ghi chú          
 1  
 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh  2014.1.010  
 2
TS. Bùi Vũ Anh
2017.01.238
 
3
PGS.TS. Nguyễn Văn Định 2015.01.100  
4

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức  2017.01.256  
5

GS.TS. Nguyễn Thanh Hải 2023.1.024  
6

TS. Trần Thị Hoài 2016.01.168  
7

TS. Cấn Thị Thanh Hương 2016.01.176  
8

TS. Nguyễn Đức Huy 2014.1.031  
9

GS.TS. Nguyễn Mạnh Khải 2014.1.032  
10
TS. Trần Đăng Khoa 2017.01.285  
11
PGS.TS. Phạm Trung Kiên 2015.01.109  
12
PGS.TS. Đinh Đoàn Long 2014.02.080  
13
ThS. Thẩm Thị Thu Mỹ 2016.01.189  
14
PGS.TS. Trần Thành Nam 2014.02.085  
15
PGS.TS. Doãn Hồng Nhung 2016.01.196  
16
TS. Nguyễn Hoàng Oanh 2014.1.041  
17 PGS.TS. Phạm Văn Quyết 2016.01.201  
18
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm 2016.01.208  
19

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 2014.0.007  
20
PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

2014.1.044

 
21
PGS.TS. Lê Trung Thành 2016.01.215  
22
PGS.TS. Phạm Văn Thuần 2023.1.123  
23
TS. Nguyễn Thị Tuyết
2014.1.053  
23
TS. Lê Thị Huyền Trang
2016.01.225  
24
TS. Trần Thị Tuyết 2014.1.054  
25
TS. Nguyễn Ninh Bắc KĐV-VNU0682  
27
PGS. TS. Nguyễn Văn Chiều KĐV-VNU0035  
28
TS. Tôn Quang Cường KĐV-VNU0968  
29
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức KĐV-VNU0646  
30 PGS.TS. Đào Thị Dung KDV-VNU1016  
31
TS. Trịnh Thị Thúy Giang KĐV-VNU0687  
32
ThS. Lê Thị Hoàng Hà KĐV-VNU0029  
33
PGS.TS. Phạm Như Hải KĐV-VNU0829  
34
PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải KĐV-VNU0325  
35
TS. Đinh Việt Hải KĐV-VNU0734  
36
TS. Trần Anh Hào KĐV-VNU0977  
37
ThS. Phan Thị Ngọc Hoa KĐV-VNU0979  
38
GS.TS. Nguyễn Hòa KĐV-VNU0135  
39
PGS.TS. Phạm Xuân Hoan KĐV-VNU0693  
40

TS. Nguyễn Việt Hùng

KĐV-VNU0652  
41
PGS.TS. Lê Thái Hưng KĐV-VNU0026  
42
PGS.TS. Nghiêm Xuân Huy KĐV-VNU0025  
43
TS. Lư Thị Thanh Lê KĐV-VNU1147  
44
TS. Trần Danh Lực KĐV-VNU0659  
45
TS. Đỗ Tuấn Minh KĐV-VNU0052  
46
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh KĐV-VNU00178  
47
TS. Phạm Thu Phương KĐV-VNU0666  
48

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương KĐV-VNU0946  
49
TS. Trần Xuân Quang KĐV-VNU0998  
50
TS. Trịnh Ngọc Thạch KĐV-VNU0058  
51
Bùi Ngọc Thăng KĐV-VNU0712  
52
ThS. Nguyễn Văn Thắng KDV-VNU1109  
53
TS. Nguyễn Quang Thuận KĐV-VNU0714  
54
TS. Tăng Thị Thùy KĐV-VNU1048  
55

GS.TS. Chử Đức Trình KĐV-VNU0517  
56
TS. Đặng Thanh Tú KĐV-VNU1169  
57 TS. Lư Thị Thanh Lê KĐV-VNU1147  
58 TS. Đặng Thanh Tú KĐV-VNU1169  
59
ThS. Thẩm Thị Thu Mỹ 2016.01.189  
60 ThS. Đinh Việt Hải KĐV-VNU0734  
61 ThS. Nguyễn Thị Minh Phương KĐV-VNU0946  
62 ThS. Phan Thị Ngọc Hoa KĐV-VNU0979  
63 ThS. Nguyễn Văn Thắng KDV-VNU1109  
  
 3. Danh sách Kiểm định viên tham gia với Trung tâm
  TT   Đội ngũ Chuyên gia

Mã thẻ/CC KĐV  

    Ghi chú    
1 GS. TSKH. Bành Tiến Long 2014.0.004  
2 130 GS. TSKH. Đặng Ứng Vận 2014.02.093  
3 GS. TS. Phạm Hồng Quang 2023.1.096  
4 GS. TS. Trần Trung 2015.01.133  
5 GS. TS. Nguyễn Lạc Hồng KĐV-VNU0111  
6 PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Hải 2017.01.265  
7 TS. Trịnh Ngọc Thạch KĐV-VNU0058  
8 PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu 2014.1.024  
9 PGS.TS. Bùi Đức Nguyên 2017.01.299  
10 PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh 2016.01.162  
11
GS.TS. Chử Đức Trình KĐV-VNU0517  
12 PGS.TS. Đặng Ngọc Quang KĐV-VNU0553  
13 PGS.TS. Đào Ngọc Tiến 2017.01.325  
14 PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải KĐV-VNU0690  
15 PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Hằng 2017.01.267  
16 PGS.TS. Đoàn Đức Lương 2014.02.082  
17 PGS.TS. Dương Thị Ly Hương KĐV-VNU0653  
18 PGS.TS. Hà Lê Kim Anh 2016.01.140  
19 GS.TS. Huỳnh Văn Chương 2016.01.152  
20 PGS.TS. Kim Bảo Giang 2017.01.262  
21
PGS.TS. Lại Xuân Thủy 2016.01.221  
22 PGS.TS. Lê Đức Giang 2017.01.263  
23 GS.TS. Lê Minh Thắng KĐV-VNU0513  
24
PGS.TS. Lê Phước Minh 2014.1.038  
25 PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền 2015.01.104  
26 PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy 2023.1.130  
27 PGS.TS. Lê Thị Tuyết 2017.01.339  
28 PGS.TS. Lê Văn Anh 2014.02.057  
29 PGS.TS. Lê Văn Hảo 2014.02.070  
30
PGS.TS. Ngô Đình Phương 2017.01.311  
31 PGS.TS. Ngô Văn Thuyên 2014.1.048  
33 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn KĐV-VNU0224  
34 PGS.TS. Nguyễn Thái An 2016.01.137  
35 PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa 2017.01.272  
36 PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương 2016.01.200
 
37 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 2014.1.010  
38 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy 2017.01.324  
39 PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng 2014.02.062
 
40 PGS.TS. Nguyễn Tường Vy 2017.01.345  
41 PGS.TS. Nguyễn Văn Biên KĐV-VNU0532  
42 PGS.TS. Nguyễn Văn Long 2017.01.289  
43 PGS.TS. Phạm Quốc Khánh 2015.01.108  
44
PGS.TS. Phạm Văn Quyết 2016.01.201  
45 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn 2017.01.335  
46 PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội 2016.01.169  
47 PGS. TS. Trần Đăng Hưng KĐV-VNU0544  
48 PGS.TS. Trần Thị Hà 2014.1.021  
49 PGS. TS. Trần Thị Việt Nga 2017.01.295  
50 GS. TS. Trần Trung 2016.01.229  
51 PGS. TS. Vũ Anh Dũng KĐV-VNU0037  
52 PGS. TS. Vũ Quốc Chung 2015.01.096  
53 PGS.TS. Vũ Trần Anh 2016.01.138  
54 TS. Bùi Vũ Anh 2017.01.238  
55 TS. Cấn Thị Thanh Hương 2016.01.176  
56 TS. Dương Đức Minh 2016.01.188  
57 TS. Hà Xuân Hùng 2014.1.027  
58 PGS.TS. Lê Anh Phương 2016.01.197  
59 TS. Lê Huy Tùng 2014.1.052  
60 PGS.TS. Nghiêm Xuân Huy KĐV-VNU0025  
61 130 TS. Ngô Tuấn Anh KĐV-VNU0383  
62 TS. Nguyễn Anh Tuấn KĐV-VNU0030  
63 TS. Nguyễn Đức Cường KĐV-VNU0644  
64 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2017.01.277  
65 TS. Nguyễn Quang Mạnh 2016.01.186  
66 TS. Nguyễn Thanh Sơn 2014.02.090  
67 TS. Nguyễn Thị Hồng Minh KĐV-VNU0178  
68 TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2014.02.066  
69 TS. Nguyễn Thị Tuyết 2014.1.053  
70 TS. Nguyễn Văn Dũng 2016.01.156  
71 TS. Nguyễn Văn Đường 2014.02.064  
72 TS. Phạm Minh Đàm 2017.01.251  
73 TS. Phạm Ngân Giang 2015.01.101  
74 PGS.TS. Phạm Thị Hương 2016.01.177  
75 PGS.TS. Phạm Thu Hương KĐV-VNU0655  
76 PGS. TS. Trịnh Hiền Mai 2016.01.185  
77 TS. Võ Sỹ Mạnh 2014.02.083  
78 PGS.TS. Trần Thị Hà 2014.1.021   
79 ThS. Nguyễn Huy Cường 2014.02.060  

 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn